Λίμνη Αλυκή - Χορταρόλιμνη

Η Αλυκή είναι μία παράκτια αλμυρή λιμνοθάλασσα ενώ η Χορταρολίμνη είναι ένα παράκτιο, εποχιακό, υφάλμυρο έλος. Οι λίμνες Αλυκή και Χορταρολίμνη βρίσκονται στην ανατολική πλευρά της νήσου Λήμνου, κατά μήκος της παράκτιας ζώνης και σε κοντινή μεταξύ τους απόσταση. Η επιφάνεια των δύο λιμνών είναι 600 και 230 εκτάρια, αντίστοιχα. Ανάμεσά τους υπάρχει μία μικρότερη λίμνη (η Ασπρολίμνη με έκταση περίπου 42 εκτάρια).

Η Αλυκή καλύπτεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους με θαλασσινό νερό, σε αντίθεση με τη Χορταρολίμνη η οποία στερείται νερού κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Όταν δεν υπάρχει νερό, τόσο η Αλυκή όσο και η Χορταρολίμνη σχηματίζουν ένα εκτεταμένο αλίπεδο του οποίου τα κράσπεδα, που βρίσκονται προς τη θάλασσα, είναι γυμνά από βλάστηση εξαιτίας των ισχυρότατων ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Στην περιοχή του αλίπεδου κυριαρχεί η αλοφυτική βλάστηση με αρμυρίθρες (είδη Salicornia και Arthrocnemum) και αλμυρίκια (είδη Tamarix) ενώ ενδιάμεσα, σε εκτεταμένες κατά θέσεις περιοχές, αναπτύσσονται μονοετή αγροστώδη φυτά. Στην εξωτερική ζώνη των κρασπέδων συναντώνται βούρλα (Juncus sp.), ρείκια (Erica sp.), και φρύγανα με λαδανιές (Cistus sp.), αστοιβή (Sarcopoterium spinosum) και γαλαστοιβή (Euphorbia sp.). Γενικότερα στην περιοχή κυριαρχεί η χαμηλή βλάστηση. Στην ευρύτερη ζώνη μεμονωμένοι είναι οι θύλακες με ελιές (Olea europaea), λιγαριές (Vitex agnus), τζιτζιφιές (Elaeagnus angustifolia), συκιές (Ficus carica) και βελανιδιές (Quercus macrolepis - τύπος οικοτόπου 9350). Υπάρχουν επίσης περιοχές με μωσαϊκού-τύπου βλάστηση από νεροκάλαμα (Phragmites australis) και καλάμια (Arundo donax).

Τέλος, κατά μήκος της ακτής εκτείνεται μία στενή ζώνη από αμμόφιλη ψαμμοφυτική βλάστηση (εμβρυακές αμμοθίνες με Ammophila arenaria, Eryngium maritimum, Pancratium maritimum που ακολουθούνται από μία μεταβατική ζώνη με σταθερές αμμοθίνες με Centaurea spinosa και Thymus sp. [τύπος οικοτόπου 2260]).

Οι δύο υγρότοποι της Αλυκής και Χορταρολίμνης βρίσκονται σε εξαιρετική, σχεδόν ιδανική κατάσταση φυσικότητας. Ειδικά η Αλυκή είναι ίσως η μόνη φυσική αλμυρή λίμνη σε τέτοια έκταση σε όλη την Ελλάδα που δεν έχει επηρεαστεί από τον άνθρωπο. Από τα μέχρι στιγμής περιορισμένα δεδομένα προκύπτει ότι η Αλυκή και η Χορταρολίμνη συντηρούν έναν αρκετά μεγάλο αριθμό από σπάνια και απειλούμενα είδη που προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις ή από την Ελληνική Νομοθεσία.

Όσον αφορά στην ορνιθοπανίδα, ο υγρότοπος της Αλυκής και Χορταρολίμνης είναι μία από τις 5 μόνο ή και λιγότερες περιοχές στην εθνική επικράτεια όπου πραγματοποιείται αναπαραγωγή των ειδών Glareola pratincola, Himantopus himantopus και Recurvirostra avosetta. Επίσης είναι μία από τις 100 μόνο ή και λιγότερες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου λαμβάνει χώρα η αναπαραγωγή του είδους Falco naumanni. Η γεωγραφική θέση της προτεινόμενης περιοχής είναι μεγάλης σπουδαιότητας για αρκετά μεταναστευτικά πτηνά που χρησιμοποιούν την περιοχή ως ενδιάμεσο σταθμό ανάπαυσης. Επιπλέον υπάρχουν αναφορές της προτεινόμενης περιοχής σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς καταλόγους βιοτόπων- υγροτόπων (Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά, Κατάλογος Απειλουμένων Ειδών CORINE). Η πανίδα εμπλουτίζεται επίσης με σημαντικά είδη ασπόνδυλων: τα είδη Scopaeus lemnicus και Isophya lemnotica είναι ενδημικά της νήσου Λήμνου, το είδος Poecilimon mytilinensis είναι ενδημικό των νήσων Λήμνου και Λέσβου ενώ τέλος το είδος Rhacocleis agiostratica είναι ενδημικό των νήσων Λήμνου και Αγίου Ευστράτιου Τα παραπάνω αποδεικνύουν τη σημαντική επιστημονική αξία της προτεινόμενης περιοχής που μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς και βιολογικούς ερευνητικούς σκοπούς.

Πτηνά: το είδος Larus argentatus αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ2 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Επίσης:
Burhinus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo buteo (Αετογερακίνα)
Buteo rufinus
Calandrella brachydactyla
Egretta garzetta
Falco biarmicus (Χρυσογέρακο)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Glareola pratincola
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Jynx torquilla
Lanius collurio
Lanius senator
Merops apiaster
Muscicapa striata
Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe
Phoenicopterus ruber (Φοινικόπτερο) - Φλαμίνγκο
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus trochilus
Recurvirostra avosetta (Αβοκέτα)
Saxicola rubetra
Sylvia cantillans
Sylvia curruca
Tadorna ferruginea (Καστανόπαπια)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Tringa erythropus
Upupa epops


Αμφίβια και ερπετά: το είδος Rana ridibunda αναφέρεται στο Παράρτημα V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Τα είδη Coluber caspius και Ophisops elegans αναφέρονται στο Παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/81). Επίσης, συναντώνται Testudo graeca και Mauremys caspica.

Ασπόνδυλα: το είδος Platycnemis pennipes θεωρείται ότι χρήζει προστασίας (Van Tol J. and Verdonk M.J. 1988). To είδος Stylurus flavipes αναφέρεται στο Παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Θεωρείται επίσης ότι χρήζει προστασίας (Van Tol J. and Verdonk M.J. 1988, Collins N.M. and Wells S.M. 1987, Koomen P. and van Helsdingen P.J. 1993). Το είδος Hyles hippophaes αναφέρεται στο Παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, στο Παράρτημα V του Καταλόγου Απειλούμενων Ειδών της IUCN (1988) και στον Κατάλογο Απειλούμενων Ασπόνδυλων του CORINE. Θεωρείται επίσης ότι χρήζει προστασίας (Collins N.M. and Wells S.M. 1987, Koomen P. and van Helsdingen P.J. 1993).

Φυτά: το είδος Pancratium maritimum, ο κρίνος της θάλασσας, είναι ένα τυπικό Μεσογειακό είδος του οποίου οι πληθυσμοί μειώνονται συνεχώς. Το είδος Anthemis werneri ssp. werneri προστατεύεται από την Ελληνική Νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/81).

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από έρευνα του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου


Πηγή: atlasvisual.com